fbpx

Skip links

Algemene Voorwaarden

Op de diensten die Twaalfde Man levert, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • –  Opdrachtnemer: Twaalfde Man;
 • –  Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Iedere rechts- of natuurlijkepersoon, die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten enbehalve deze, diens rechtsvertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgena(a)m(en);
 • –  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
 • –  Opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden teverrichten.
 • –  Werkzaamheden: al datgene wat de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever maakt, onderneemt c.q.doet maken en of ondernemen.2 Identiteit

  Twaalfde Man Lepelstraat 28 2340 Vlimmeren

  Telefoonnummer: +32 476 80 13 61 E-mailadres: jasper@twaalfdemanmedia.be BTW-nummer: BE0692.681.750

  3 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes, en overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken.
 2. Bekendmaking van of verwijzing naar deze voorwaarden kan onder meer gebeuren door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten (e-mail, website, pdf).
 3. Door met Opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan doet Opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten de door Opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Opdrachtnemer behoud tzich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de Opdrachtgever bekend gemaakt. De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking één (1) maand na bekendmaking of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de Algemene Voorwaarden, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen voor en tegen de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden.
  1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  2. Deonderhavigealgemenevoorwaardenzijneveneensvantoepassingopalle overeenkomsten met Opdrachtnemer, waarbij derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering.

  4 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van Opdrachtnemer, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax of elektronisch zijn geheel vrijblijvend, tenzij in een schriftelijke offerte nadrukkelijk anders is vermeld. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Opdrachtnemer niet.
 2. Indien de aanvaarding (op onder geschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding/offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.5 Overeenkomsten

1. Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een opdracht van de Opdrachtnemer schriftelijk bevestigt op elke wijze.

 1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindendindien Opdrachtnemer dit schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voorschade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van de tekst of het ontwerp, worden door of namens, in opdracht en voor rekening en risico van de Opdrachtgever verstrekt.6 Opdrachten: termijnen en wijzigingenTermijnen
 1. Een door Opdrachtnemer opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd heeft – tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft – slechts een indicatieve strekking.
 2. De binding van Opdrachtnemer aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt indien de Opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indiendewijzigingvanofaanvullingopdeovereenkomstfinanciëleen/ofkwalitatieve consequenties zal hebben, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Veranderingen in een al lopende opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen termijn wordt overschreden. Veranderingen die hogere kosten veroorzaken dan waarop in de offerte kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 5. In geval van overmacht zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever daar vanonmiddellijkopde hoogte brengen. De Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Opdrachtnemer het uitgevoerde gedeelte van een opdracht af te nemen en te vergoeden.7 Honorarium
 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijkbestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor deperiode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Het honorarium is exclusief BTW in euro’s. Onder een dagdeel wordt verstaan: vier werkuren inclusief reistijd.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de verschuldigde kosten tussentijds te declareren.
 5. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemingerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 6. Opdrachtnemer mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat deoorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 7. Noodzakelijke reiskosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van een communicatieproject door Opdrachtnemer worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
 8. De Opdrachtgever zal de kosten van derden die worden gemaakt door Opdrachtnemer in het kader van opdrachten rechtstreeks aan de Opdrachtnemer voldoen.
 9. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten die binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de

kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden

doorbelast.
10. Opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de relatie ter inzage

beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

8 Betaling

 1. Opdrachten worden meestal verstrekt door ondertekening en retournering van een door Opdrachtnemer opgestelde opdrachtverstrekking. Met het verstrekken van een opdracht gaat de Opdrachtgever een betalingsverplichting aan. Dit geldt ook voor persoonlijk, telefonisch en per e-mail verstrekte opdrachten.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de op de factuur aangegeven bankrekening. Bezwaren tegen de inhoud van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Delen van de maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 5. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.9 Verplichtingen Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 4. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 3 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.
 5. Opdrachtgever is gehouden om (uur)prijzen niet door te communiceren naar derden.10 Opschorting

1. Bij het achterwege blijven van juiste of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, zal de Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling, en zonder dat daar enige aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit voortvloeit, in verzuim zijn, waardoor de verplichtingen van Opdrachtnemer tot nakoming van haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opgeschort worden totdat hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is volledig is voldaan, met inbegrip van betaling van eventuele rente en kosten (schadevergoeding daaronder begrepen).

11 Intellectuele eigendom

 1. Plannen, presentaties, teksten, modellen, technieken, instrumenten en middelen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten van de geest van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Openbaarmaking kan alleen gebeuren na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.
 2. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder mede begrepen teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever krijgt van Opdrachtnemer een in omvang en tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijke werk. De hiervoor bedoelde licentie geldt echter uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door de Opdrachtgever zelf of door personen of instellingen die de werkzaamheden van de Opdrachtgever in dier voege overnemen of voortzetten, dat zij in zoverre met de Opdrachtgever te vereenzelvigen zijn. Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Voor zover Opdrachtnemer daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden ten behoeve van de

Opdrachtgever gemaakt. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan gelden het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

12 Naamsvermelding

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om het werk te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie, of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Opdrachtnemer dit nodig acht zal de Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyrightsymbool met de naam van Opdrachtnemer en het jaar van de eerste openbaarmaking. Opdrachtnemer vermeldt de namen van haar Opdrachtgevers op haar website en laat in brochures en op haar website gemaakt werk zien. Als de Opdrachtgever niet bij het verstrekken van de opdracht heeft aangegeven hier principieel bezwaar tegen te hebben, gaat hij hiermee akkoord. Opdrachtnemer past teksten op de website direct aan en verwijdert eventuele afbeeldingen van haar website als de Opdrachtgever bezwaar tegen een bepaalde publicatie heeft.

13 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voorschade van Opdrachtgever die ontstaat door dat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtgever.
 3. Voor dat documenten in productie worden gegeven, worden ze ter goedkeuring voorgelegd aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer doet haar uiterste best om fouten te vermijden. Mocht echter in het gedrukte of op een andere manier geproduceerde werk toch een fout blijken te zitten die ook in de door de Opdrachtgever geaccordeerde versie zat, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade (bijvoorbeeld de kosten van opnieuw drukken) die hiervan het gevolg kan zijn.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten in drukwerk of andere producties die door de Opdrachtgever zelf worden verzorgd. Dit geldt ook als de fouten in de door Opdrachtnemer aangeleverde bestanden hebben gezeten. In dat geval heeft de Opdrachtgever uitsluitend recht op nieuwe bestanden. Opdrachtnemer raadt haar Opdrachtgevers dan ook aan om hun drukker drukproeven te laten maken van door Opdrachtnemer aangeleverde bestanden en deze goed te controleren.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Als Opdrachtnemer een fout heeft gemaakt bij het uitvoeren van de plaatsingsopdracht (verkeerde datum, verkeerde editie etc.) en de Opdrachtgever hierdoor is benadeeld, is Opdrachtnemer verplicht om de fout te herstellen of de schade te compenseren, voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verwacht en in verhouding staat tot de geleden schade. De aansprakelijkheid bedraagt maximaal het bedrag van de plaatsingskosten.
 7. Als de fout is gemaakt door de uitgever, zal Opdrachtnemer met de uitgever onderhandelen over het herstellen of compenseren van de fout. Opdrachtnemer brengt hiervoor geen kosten in rekening. Opdrachtnemer is niet verplicht om juridische stappen tegen de uitgever te ondernemen en is evenmin aansprakelijk voor de schade, als herstel van de gemaakte fout niet mogelijk is of de door de uitgever aangeboden compensatie door de Opdrachtgever niet als redelijk wordt ervaren.
 8. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht.
 9. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op één maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.
 11. Constateert de Opdrachtgever schade, dient hij eerst Opdrachtnemer in gebreke te stellen en hem een termijn te gunnen om de schade (indien mogelijk) te herstellen of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden. Mocht dit niet lukken, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium.
 12. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.
 13. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (Medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.14 Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle geleverde en nog te leveren producten, teksten, adviezen, rapportages, voorstellen, en producten van de geest in de ruimste zin des woords, blijven uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer, totdat alle vorderingen die Opdrachtnemer op de Opdrachtgever heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
 2. Wanneer de Opdrachtgever uit de door Opdrachtnemer geleverde producten,waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vormt, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Opdrachtnemer en gaat hij/zij de zaak voor Opdrachtnemer houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van Opdrachtnemer zijn voldaan.
 1. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendoms voorbehoud vallxende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indienderdenbeslagleggenopdeondereigendomsvoorbehoudgeleverdezakendan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 2. Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.15 Klachten
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indienhetalsnogverrichtenvandeovereengekomenwerkzaamhedennietmeermogelijkof zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 (Aansprakelijkheid).16 Opzegging
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatievanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.17 Vrijwaringen
 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. Indien de Opdrachtgever materialen en bestanden aanlevert die Opdrachtnemer bij uitvoering van de opdracht gebruikt, vrijwaart de Opdrachtgever Opdrachtnemer van aansprakelijkheid in verband met auteursrecht en copyright.18 Risico-overgang

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeen komst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

19 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting,indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Opdrachtgever kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, extreem weer, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, fouten in software, ongeacht of deze software door gebruiker is ontwikkeld dan wel door derden, uitvallen of niet of niet volledig functioneren van computersystemen van derden, daaronder inbegrepen webservers, het uitvallen van elektriciteit, water en andere storingen in ons bedrijf. Voorts wordt onder overmacht verstaan de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens ons voldoet, tenzij zulks aan ons verwijtbaar is.
 1. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indiende omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 4. In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht om de termijn van aflevering en/of oplevering te veranderen en indien aflevering en/of oplevering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
 5. In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang middels een aangetekende brief te ontbinden.
 6. In geval het als nog leveren en/of opleveren verhoging van kosten met zich meebrengt, zijn deze voor rekening van de Opdrachtgever.
 7. Na annulering van de overeenkomst heeft Opdrachtnemer recht op vergoedingvan de door ons gemaakte kosten c.q. uitgevoerde werkzaamheden voor zover de Opdrachtgever daardoor is gebaat.20 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij bij wet of door de rechter hiervan worden verschoond. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

21 Persoonsregistratie

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming gegeven voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens.
 2. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Opdrachtnemer zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.22 Beschikbaarheid van bestanden

1. Opdrachtnemer archiveert digitale en andere bestanden. Mochten bestanden beschadigd raken, verloren gaan of om een andere reden niet meer beschikbaar of bruikbaar zijn, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de schade die hiervan het gevolg kan zijn.

23 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomst en tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.
 2. Een geschil is aanwezig, wanneer één van de partijen verklaart dat dit het geval is.
 3. De rechtbank bevoegd in de gemeente waar Opdrachtnemer is gevestigd, is bevoegd tot het behandelen van de zaak bij eengeschil.